|  Các phó từ thời gian thường dùng trong tiếng trung |
♻️ DƯỚI ĐÂY LÀ 12 TỪ RẤT RẤT HAY DÙNG NHA CÁC BẠN.

1. 已经(yǐjīng):Đã
(Gần với nghĩa “Already” trong tiếng Anh)
? 我已经跟他表白了
2. 才(cái):Bây giờ mới …, mới bắt đầu…
(Gần với nghĩa “just” trong tiếng Anh)
? 听完故事,我才发现他是个好人
3. 刚(gāng):Vừa mới hoặc 刚刚
? 我刚来而已
4. 正在(zhèngzài):Đúng lúc…( chỉ sự tiếp diễn)
? 我正在做作业
5. 就(jiù):Ngay lập tức, trong chốc lát
(Gần với nghĩa “right away”, “immediately” trong tiếng Anh)
? 他想跟我借钱,我就拒绝了
6. 马上(mǎshàng):tức thì, ngay lập tức
? 班长在喊叫大家马上要上车了
7. 老(lǎo):Lúc nào cũng, cứ như thế suốt từ trước đến nay
(Gần với nghĩa “constantly” trong tiếng Anh)
? 他老是一个善良的人
8. 总(zǒng):Lúc nào cũng, lúc nào cũng thế không thay đổi
(Gần với nghĩa “Always” trong tiếng Anh)
? 他总是一个这样的人
9. 随时(suíshí):Bất cứ lúc nào
(Gần với nghĩa “Whenever” trong tiếng Anh)
? 你随时都可以打电话给我唷
10. 好久(hǎojiǔ):Rất lâu, khoảng thời gian dài. 
? 我们已经等了好久了
11. 突然(tūrán):Đột nhiên
(Gần với nghĩa “Suddenly” trong tiếng Anh)
? 突然从天上掉下一只猫
12. 从来(cónglái):Từ trước đến nay
(Gần với nghĩa “Ever”, “At all times” trong tiếng Anh)
? 我从来没有谈过恋爱
☺️☺️ 快乐学汉语!!

error: Content is protected !!