1. 没有眼光对视,就没有所谓的沟通。

Méiyǒu yǎnguāng duì shì, jiù méiyǒu suǒwèi de gōutōng.

Không có con mắt nhìn sự việc, thì không có cái gọi là khai thông.

2. 什么才叫成功?我觉得只要达到以下三点就是成功:我是好人、我是有用的人、我是快乐的人(吴淡如)

Shénme cái jiào chénggōng? Wǒ juédé zhǐyào dádào yǐxià sān diǎn jiùshì chénggōng: Wǒ shì hǎorén, wǒ shì yǒuyòng de rén, wǒ shì kuàilè de rén (wúdànrú)

Cái gì mới gọi là thành công? Tôi cảm thấy chỉ cần đạt được 3 điều sau là thành công: Tôi là người tốt, tôi là người có ích, tôi là người vui vẻ. (Ngô Đạm Như)

3. 你可以失败,但不要忘记从失败中获取教训。

Nǐ kěyǐ shībài, dàn bùyào wàngjì cóng shībài zhōng huòqǔ jiàoxùn.

Bạn có thể thất bại, nhưng đừng quên hãy từ thất bại mà rút ra bài học.

4. 如果现在的挫折,能带给你未来幸福,请忍受它;

Rúguǒ xiànzài de cuòzhé, néng dài gěi nǐ wèilái xìngfú, qǐng rěnshòu tā;

Nếu sự trắc trở lúc này có thể đem lại cho bạn hạnh phúc về sau, thì hãy chịu đựng nó.

5. 如果现在的快乐,会带给你未来不幸,请抛弃它。

Rúguǒ xiànzài de kuàilè, huì dài gěi nǐ wèilái bu xìng, qǐng pāoqì tā.

Nếu niềm vui lúc này, có thể đem lại sự bất hạnh cho bạn về sau, thì hãy vứt bỏ nó.

6. 在这不公平的世界,我们要做的不是追求公平,而是要在不公平的状况下赢得胜利。

Zài zhè bù gōngpíng de shìjiè, wǒmen yào zuò de bùshì zhuīqiú gōngpíng, ér shì yào zài bù gōngpíng de zhuàngkuàng xià yíngdé shènglì.

Trong cái thế giới không công bằng này, cái chúng ta cần làm không phải là truy cầu sự công bằng, mà là trong sự không công bằng đó giành được thắng lợi.

7. 成功是优点的发挥,失败是缺点的累积。

Chénggōng shì yōudiǎn de fǎ huī, shībài shì quēdiǎn de lěijī.

Thành công là phát huy của ưu điểm, thất bại là tích lũy của khuyết điểm.

8. 自古成功靠勉强,所以我每天都要勉强自己用功读书,努力工作,倾听别人说话。

Zìgǔ chénggōng kào miǎnqiáng, suǒyǐ wǒ měitiān dū yào miǎnqiáng zìjǐ yònggōng dúshū, nǔlì gōngzuò, qīngtīng biérén shuōhuà.

Từ xưa thành công phải dựa vào miễn cưỡng, vì thế hàng ngày chúng ta đều phải miễn cưỡng bản thân bỏ công đọc sách, nỗ lực làm việc, lắng nghe lời người khác.

9. 当你说:「我做不到啦!」你将永远不能成功;

Dāng nǐ shuō:`Wǒ zuò bù dào la!’Nǐ jiāng yǒngyuǎn bùnéng chénggōng;

Khi bạn nói”Tôi không làm được nữa rồi” thì bạn mãi không bao giờ thành công.

10. 当你说:「我再试试看!」则往往创造奇迹。

Dāng nǐ shuō:`Wǒ zài shì shìkàn!’Zé wǎngwǎng chuàngzào qíjī.

Khi bạn nói “Để tôi thử lại xem sao” thì sẽ luôn tạo ra kỳ tích.

error: Content is protected !!