1. 爱屋及乌 / 𝑎̀𝑖 𝑤𝑢̄ 𝑗𝑖́ 𝑤𝑢̄ / 𝑌𝑒̂𝑢 𝑎𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̉ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑖 (𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 ℎ𝑜̣ ℎ𝑎̀𝑛𝑔)

2. 按兵不动 / 𝑎̀𝑛 𝑏𝑖̄𝑛𝑔 𝑏𝑢̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 /: 𝐴́𝑛 𝑏𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔

3. 安分守己 / 𝑎̄𝑛 𝑓𝑒̀𝑛 𝑠ℎ𝑜̌𝑢 𝑗𝑖̌ /: 𝐴𝑛 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔

4. 安居乐业 / 𝑎̄𝑛 𝑗𝑢̄ 𝑙𝑒̀ 𝑦𝑒̀ /: 𝐴𝑛 𝑐𝑢̛ 𝑙𝑎̣𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝

5. 百闻不如一见 / 𝑏𝑎̌𝑖 𝑤𝑒́𝑛 𝑏𝑢̀ 𝑟𝑢́ 𝑦𝑖̄ 𝑗𝑖𝑎̀𝑛 /: 𝑇𝑟𝑎̆𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦

6. 半斤八两 / 𝑏𝑎̀𝑛 𝑗𝑖̄𝑛 𝑏𝑎̄ 𝑙𝑖𝑎̌𝑛𝑔 / 𝐾𝑒̉ 𝑡𝑎́𝑚 𝑙𝑎̣𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑐𝑎̂𝑛

7. 伴君如伴虎 / 𝑏𝑎̀𝑛 𝑗𝑢̄𝑛 𝑟𝑢́ 𝑏𝑎̀𝑛 ℎ𝑢̌ /: 𝐿𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̂̉

8. 班门弄斧 / 𝑏𝑎̄𝑛 𝑚𝑒́𝑛 𝑛𝑜̀𝑛𝑔 𝑓𝑢̌ /: 𝑀𝑢́𝑎 𝑟𝑖̀𝑢 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̣

9. 半途而废 / 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑢́ 𝑒́𝑟 𝑓𝑒̀𝑖 / 𝑁𝑢̛̉𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑡 𝑔𝑎́𝑛ℎ

10. 避坑落井 / 𝑏𝑖̀ 𝑘𝑒̄𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̀ 𝑗𝑖̌𝑛𝑔 /: 𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑜̉ 𝑑𝑢̛𝑎 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑣𝑜̉ 𝑑𝑢̛̀𝑎

11. 不入虎穴 ,焉得虎子 / 𝑏𝑢̀ 𝑟𝑢̀ ℎ𝑢̌ 𝑥𝑢𝑒́, 𝑦𝑎̄𝑛 𝑑𝑒́ ℎ𝑢̌ 𝑧𝑖̌ /: 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑝 𝑠𝑎𝑜 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̣𝑝 𝑐𝑜𝑛

12. 差之毫厘,谬以千里 / 𝑐ℎ𝑎̀ 𝑧ℎ𝑖̄ ℎ𝑎́𝑜 𝑙𝑖́ ,𝑚𝑖𝑢̀ 𝑦𝑖̌ 𝑞𝑖𝑎̄𝑛 𝑙𝑖̌ /: 𝑆𝑎𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑖, đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑑𝑎̣̆𝑚

13. 沉鱼落雁 / 𝑐ℎ𝑒́𝑛 𝑦𝑢́ 𝑙𝑢𝑜̀ 𝑦𝑎̀𝑛 / 𝐶ℎ𝑖𝑚 𝑠𝑎 𝑐𝑎́ 𝑙𝑎̣̆𝑛

14. 出生牛犊不畏虎 / 𝑐ℎ𝑢̄ 𝑠ℎ𝑒̄𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑢́ 𝑑𝑢́ 𝑏𝑢̀ 𝑤𝑒̀𝑖 ℎ𝑢̌ / Đ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑠𝑢́𝑛𝑔

15. 唇亡齿寒 / 𝑐ℎ𝑢́𝑛 𝑤𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̌ ℎ𝑎́𝑛 / 𝑚𝑜̂𝑖 ℎ𝑜̛̉ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑛ℎ

16. 此一时,彼一时/ 𝑐𝑖̌ 𝑦𝑖̄ 𝑠ℎ𝑖́ ,𝑏𝑖̌ 𝑦𝑖̄ 𝑠ℎ𝑖́ / 𝑆𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑢́𝑐, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢́𝑐/ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑎́𝑐

17. 打草惊蛇 / 𝑑𝑎̌ 𝑐𝑎̌𝑜 𝑗𝑖̄𝑛𝑔 𝑠ℎ𝑒́ /: Đ𝑎́𝑛ℎ 𝑟𝑎̆́𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̉/ 𝑅𝑢́𝑡 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔

18. 调虎离山 / 𝑑𝑖𝑎̀𝑜 ℎ𝑢̌ 𝑙𝑖́ 𝑠ℎ𝑎̄𝑛 /: Đ𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑜̂̉ 𝑙𝑖 𝑠𝑜̛𝑛

19. 对牛弹琴 / 𝑑𝑢𝑖̀ 𝑛𝑖𝑢́ 𝑡𝑎́𝑛 𝑞𝑖́𝑛 /: Đ𝑎̀𝑛 𝑔𝑎̉𝑦 𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑎̂𝑢/𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑙𝑎́ 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖/ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜̂̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑖̣𝑡

20. 飞来横祸 / 𝑓𝑒̄𝑖 𝑙𝑎́𝑖 ℎ𝑒́𝑛𝑔 ℎ𝑢𝑜̀ / 𝑇𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑦 𝑣𝑎̣ 𝑔𝑖𝑜́

21. 佛要金装,人要衣装 / 𝑓𝑜́ 𝑦𝑎̀𝑜 𝑗𝑖̄𝑛 𝑧ℎ𝑢𝑎̄𝑛𝑔 ,𝑟𝑒́𝑛 𝑦𝑎̀𝑜 𝑦𝑖̄ 𝑧ℎ𝑢𝑎̄𝑛𝑔 /: 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑢̣𝑎

22. 改邪规正 / 𝑔𝑎̌𝑖 𝑥𝑖𝑒́ 𝑔𝑢𝑖̄ 𝑧ℎ𝑒̀𝑛𝑔 /: 𝐶𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ

23. 各自为政 / 𝑔𝑒̀ 𝑧𝑖̀ 𝑤𝑒́𝑖 𝑧ℎ𝑒̀𝑛𝑔 /: 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝑎𝑖 𝑛𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̀𝑚

24. 狗急跳墙 / 𝑔𝑜̌𝑢 𝑗𝑖́ 𝑡𝑖𝑎̀𝑜 𝑞𝑖𝑎́𝑛𝑔 / 𝐶ℎ𝑜́ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑑𝑎̣̂𝑢,𝑡𝑢̛́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑜̛̃ 𝑏𝑜̛̀

25. 过河拆桥 / 𝑔𝑢𝑜̀ ℎ𝑒́ 𝑐ℎ𝑎̄𝑖 𝑞𝑖𝑎́𝑜 /: 𝑄𝑢𝑎 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑟𝑢́𝑡 𝑣𝑎́𝑛/ 𝐴̆𝑛 𝑐ℎ𝑎́𝑜 đ𝑎́ 𝑏𝑎́𝑡

26. 含辛茹苦 / ℎ𝑎́𝑛 𝑥𝑖̄𝑛 𝑟𝑢́ 𝑘𝑢̌ / 𝑁𝑔𝑎̣̂𝑚 đ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑢𝑜̂́𝑡 𝑐𝑎𝑦

27. 魂飞魄散 / ℎ𝑢́𝑛 𝑓𝑒̄𝑖 𝑝𝑜̀ 𝑠𝑎̀𝑛/ 𝐻𝑜̂̀𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̣𝑐

28. 浑水摸鱼 / ℎ𝑢́𝑛 𝑠ℎ𝑢𝑖̌ 𝑚𝑜̄ 𝑦𝑢́ / 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑐𝑎̂𝑢

29. 家家有本难念的经 / 𝑗𝑖𝑎̄ 𝑗𝑖𝑎̄ 𝑦𝑜̌𝑢 𝑏𝑒̌𝑛 𝑛𝑎́𝑛 𝑛𝑖𝑎̀𝑛 𝑑𝑒 𝑗𝑖̄𝑛𝑔 / 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑚𝑜̂̃𝑖 ℎ𝑜𝑎, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎̉𝑛ℎ

30. 姜还是老的辣 / 𝑗𝑖𝑎̄𝑛𝑔 ℎ𝑎́𝑖𝑠ℎ𝑖̀ 𝑙𝑎̌𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎̀ / 𝐺𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑦

31. 鸡飞蛋打 / 𝑗𝑖̄ 𝑓𝑒̄𝑖 𝑑𝑎̀𝑛 𝑑𝑎̌/: 𝑋𝑜̂𝑖 ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑏𝑜̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔

32. 近朱者赤,近墨者黑 / 𝑗𝑖̀𝑛 𝑧ℎ𝑢̄ 𝑧ℎ𝑒̌ 𝑐ℎ𝑖̀ ,𝑗𝑖̀𝑛 𝑚𝑜̀ 𝑧ℎ𝑒̌ ℎ𝑒̄𝑖/: 𝐺𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑒𝑛, 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑟𝑎̣𝑛𝑔

33. 九死一生 / 𝑖𝑢̌ 𝑠𝑖̌ 𝑦𝑖̄ 𝑠ℎ𝑒̄𝑛𝑔 / 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑢̛̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ

34. 狼心狗肺 /𝑙𝑎́𝑛𝑔 𝑥𝑖̄𝑛 𝑔𝑜̌𝑢 𝑓𝑒̀𝑖/ 𝐿𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎̣ 𝑠𝑜́𝑖

35. 临时抱佛脚 /𝑙𝑖́𝑛 𝑠ℎ𝑖́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑓𝑜́ 𝑗𝑖𝑎̌𝑜/ 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̉𝑦

36. 龙飞凤舞 /𝑙𝑜́𝑛𝑔 𝑓𝑒̄𝑖 𝑓𝑒̀𝑛𝑔 𝑤𝑢̌/: 𝑅𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑚𝑢́𝑎

37. 落叶归根 /𝑙𝑢𝑜̀ 𝑦𝑒̀ 𝑔𝑢𝑖̄ 𝑔𝑒̄𝑛/: 𝐿𝑎́ 𝑟𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑜̣̂𝑖

38. 面朝黄土背朝天 /𝑚𝑖𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑢𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑢̌ 𝑏𝑒̄𝑖 𝑐ℎ𝑎́𝑜 𝑡𝑖𝑎̄𝑛/ 𝑏𝑎́𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑜 đ𝑎̂́𝑡, 𝑏𝑎́𝑛 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖

39. 铭心刻骨/刻骨铭心/𝑚𝑖́𝑛𝑔 𝑥𝑖̄𝑛 𝑘𝑒̀ 𝑔𝑢̌/𝑘𝑒̀ 𝑔𝑢̌ 𝑚𝑖́𝑛𝑔 𝑥𝑖̄𝑛/:𝐾ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑔ℎ𝑖 𝑡𝑎̂𝑚

40. 弄巧成拙 /𝑛𝑜̀𝑛𝑔 𝑞𝑖𝑎̌𝑜 𝑐ℎ𝑒́𝑛𝑔 𝑧ℎ𝑢𝑜̄/ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑜̛̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑜̛̣𝑛 𝑞𝑢𝑒̀

41. 赔了夫人又折兵 /𝑝𝑒́𝑖 𝑙𝑒 𝑓𝑢̄ 𝑟𝑒́𝑛 𝑦𝑜̀𝑢 𝑧ℎ𝑒́ 𝑏𝑖̄𝑛𝑔/: 𝑀𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐ℎ𝑖̀ 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑖,𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑔

42. 破财免灾 /𝑝𝑜̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝑚𝑖𝑎̌𝑛 𝑧𝑎̄𝑖 / 𝐶𝑢̉𝑎 đ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖

43. 破镜重圆 /𝑝𝑜̀ 𝑗𝑖̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑦𝑢𝑎́𝑛/ 𝐺𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑜̛̃ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀𝑛ℎ

44. 骑虎难下 /𝑞𝑖́ ℎ𝑢̌ 𝑛𝑎́𝑛 𝑥𝑖𝑎̀/: 𝐶𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑝 (𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑛)

45. 骑马找马 / 𝑞𝑖́ 𝑚𝑎̌ 𝑧ℎ𝑎̌𝑜 𝑚𝑎̌ /: Đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛𝑢́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑢́𝑖 𝑛𝑜̣

error: Content is protected !!