[ TỪ ĐA ÂM TIẾT ( Phần 1) ]

✔️Từ đa âm tiết là từ có hai âm đọc trở lên, mỗi âm đọc khác nhau sẽ có nghĩa và cách dùng, từ loại khác nhau.

Lưu ngay, đọc dẫn để không lo đọc sai, hiểu sai nữa bạn nhé. ⚡️

1、都:① dōu (都是、都对) ② dū (首都、都市)

2、为:① wéi (为人、作为) ② wèi (因为、为什么)

3、降:① jiànɡ (降落) ② xiánɡ (投降)

4、背:① bēi (背包、背书包、背着) ② bèi (背景、背书、背心)

5、兴:① xìnɡ (高兴、兴致勃勃) ② xīnɡ (兴奋、大兴安岭)

6、长:① zhǎnɡ (长大、成长) ② chánɡ (长江、长短 、长度)

7、乐:① lè (快乐、乐意) ② yuè (音乐、乐曲)

8、曲:① qū ( 弯曲、曲折) ② qǔ (曲子、歌曲)

9、相:① xiānɡ (相信) ② xiànɡ (相片)

10、难:① nán (困难、难题) ② nàn (难民、遇难)

11、还:① hái (还有、还是) ② huán (还书、还东西)

12、种:① zhònɡ (种田) ② zhǒnɡ (种子)

13、发:① fā (发现) ② fà (头发)

14、转:① zhuàn (转动、打转) ② zhuǎn (转身、转弯、转车)

15、干:① gān (干净、干渴) ② gàn (干活、树干)

16、教:① jiāo (教书) ② jiào (教学、教室、教师 )

17、漂:① piào (漂亮) ② piāo (漂流)

18、扎:① zā (一扎) ② zhā (扎花)

19、当:① dānɡ (当时、当天) ② dànɡ (上当、 当铺)

20、传:① chuán (传达) ② zhuàn (传记)

21、角:① jiǎo (角落、角度) ② jué (主角、角色)

22、假:① jiǎ (假如、真假) ② jià (放假、假期)

23、好:① hǎo (好人、好事) ② hào (好学、爱好)

24、少:① shǎo (多少) ② shào (少年)

25、行:① xínɡ (行动) ② hánɡ (一行)

26、处:① chù (到处、处处) ② chǔ (处方、相处 )

27、朝:① cháo (朝向) ② zhāo (朝阳)

28、中:① zhōnɡ (中间、中国 、中心) ② zhònɡ (打中、中奖)

29、重:① zhònɡ (重要、重力 、重量) ② chónɡ (重做、重新、重叠 )

30、奔:① bēn (奔跑) ② bèn (投奔)

31、空:① kōnɡ (天空、空气) ② kònɡ (空白、空闲 、有空)

32、觉:① jiào (睡觉、午觉) ② jué (自觉、感觉、觉得)

33、倒:① dǎo (倒下、摔倒) ② dào (倒立、倒影)

34、喷:① pèn (香喷喷) ② pēn (喷火)

35、分:① fēn (分开、分数) ② fèn (水分、分量)

36、没:① méi (没有、没事) ② mò (埋没、淹没)

37、卷:① juàn (卷子) ② juǎn (卷尺)

38、禁:① jìn (禁止) ② jīn (忍俊不禁)

39、弹:① tán (弹琴、弹力) ② dàn (子弹、炮弹)

40、模:① mó (模型) ② mú (模样)

41、着:① zhe (看着、拿着) ② zháo (着火)

42、只:① zhǐ (只要) ② zhī (一只小鸟)

43、结:① jiē (结巴) ② jié (结束)

error: Content is protected !!