NHỮNG CẶP TỪ NỐI THÔNG DỤNG 
📝是。。。不是。。。/shì… bùshì…/ 👉Là…không phải là…
📝不是。。。而是。。。/bùshì… ér shì…/👉Không phải…mà là…
📝首先。。。 接着。。。然后。。。最后。。。/shǒuxiān… jiēzhe… ránhòu… zuìhòu…/👉Trước tiên…rồi…sau đó…cuối cùng…
📝不但不。。。反而。。。/bùdàn bù… fǎn’ér…/👉Chẳng những không…mà ngược lại còn…
📝别说。。。连。。。/bié shuō… lián…/👉Chẳng những… mà ngay cả…
📝是。。。还是。。。/shì… háishì…/ 👉Là…hay là…
📝不是。。。而是。。。/bùshì… ér shì…/👉Không phải… mà là…
📝虽然。。。但是。。。/suīrán… dànshì…/👉Tuy…nhưng…
📝如果。。。就。。。/rúguǒ… jiù…/👉Nếu…thì…
📝只要。。。就。。。/zhǐyào… jiù…/ 👉Chỉ cần… là…
📝只要。。。才。。。/zhǐyào… cái…/👉 Chỉ có… mới…
📝因为。。。所以 /yīnwèi… suǒyǐ/👉Vì (bởi vì)… nên (cho nên)…
📝所以。。。是因为。。。/suǒyǐ… shì yīnwèi…/👉Sở dĩ… là vì…
📝宁可。。。也不。。。 /nìngkě… yě bù…/👉Thà.. chứ không…
📝除了。。。也/还。。。 /chúle… yě/hái…/👉Ngoài… còn…
📝除了。。。都。。。 /chúle… dōu…/👉Ngoài… đều…
📝既然。。。就。。。 /jìrán… jiù…/👉Đã.. thì…
📝既。。。又。。。 /jì… yòu…/👉Đã… lại…
📝又。。。又。。。 /yòu… yòu…/👉Vừa… vừa…
📝连。。。 都/也。。。 /lián… dōu/yě…/👉Ngay… cũng…
📝再。。。就。。。 /zài… jiù…/👉Nếu cứ… thì (sẽ)…
📝非。。。不可 /fēi… bùkě/👉Không thể không…
📝一。。。就。。。 /yī… jiù…/👉 Vừa… đã…
📝一边。。。一边。。。 /yībiān… yībiān…/👉Vừa… vừa…
📝有时。。。有时。。。 /yǒushí… yǒushí…/👉Khi thì… khi thì…
📝一方面。。。另一方面。。。 /yī fāngmiàn… lìng yī fāngmiàn…/👉 Một mặt… mặt khác…
📝不仅。。。也 /bùjǐn… yě/👉Không chỉ… mà…
📝或者。。。或者。。。 /huòzhě… huòzhě…/👉Hoặc là… hoặc là…
📝越。。。越。。。 /yuè… yuè…/👉Càng… càng…
📝谁。。。谁。。。 /shéi…shéi…/👉Người nào… người ấy…
📝哪里。。。哪里。。。 /nǎlǐ… nǎlǐ…/👉Nơi nào… nơi đấy…

error: Content is protected !!