NHỮNG CẶP TỪ NỐI THÔNG DỤNG 
?是。。。不是。。。/shì… bùshì…/ ?Là…không phải là…
?不是。。。而是。。。/bùshì… ér shì…/?Không phải…mà là…
?首先。。。 接着。。。然后。。。最后。。。/shǒuxiān… jiēzhe… ránhòu… zuìhòu…/?Trước tiên…rồi…sau đó…cuối cùng…
?不但不。。。反而。。。/bùdàn bù… fǎn’ér…/?Chẳng những không…mà ngược lại còn…
?别说。。。连。。。/bié shuō… lián…/?Chẳng những… mà ngay cả…
?是。。。还是。。。/shì… háishì…/ ?Là…hay là…
?不是。。。而是。。。/bùshì… ér shì…/?Không phải… mà là…
?虽然。。。但是。。。/suīrán… dànshì…/?Tuy…nhưng…
?如果。。。就。。。/rúguǒ… jiù…/?Nếu…thì…
?只要。。。就。。。/zhǐyào… jiù…/ ?Chỉ cần… là…
?只要。。。才。。。/zhǐyào… cái…/? Chỉ có… mới…
?因为。。。所以 /yīnwèi… suǒyǐ/?Vì (bởi vì)… nên (cho nên)…
?所以。。。是因为。。。/suǒyǐ… shì yīnwèi…/?Sở dĩ… là vì…
?宁可。。。也不。。。 /nìngkě… yě bù…/?Thà.. chứ không…
?除了。。。也/还。。。 /chúle… yě/hái…/?Ngoài… còn…
?除了。。。都。。。 /chúle… dōu…/?Ngoài… đều…
?既然。。。就。。。 /jìrán… jiù…/?Đã.. thì…
?既。。。又。。。 /jì… yòu…/?Đã… lại…
?又。。。又。。。 /yòu… yòu…/?Vừa… vừa…
?连。。。 都/也。。。 /lián… dōu/yě…/?Ngay… cũng…
?再。。。就。。。 /zài… jiù…/?Nếu cứ… thì (sẽ)…
?非。。。不可 /fēi… bùkě/?Không thể không…
?一。。。就。。。 /yī… jiù…/? Vừa… đã…
?一边。。。一边。。。 /yībiān… yībiān…/?Vừa… vừa…
?有时。。。有时。。。 /yǒushí… yǒushí…/?Khi thì… khi thì…
?一方面。。。另一方面。。。 /yī fāngmiàn… lìng yī fāngmiàn…/? Một mặt… mặt khác…
?不仅。。。也 /bùjǐn… yě/?Không chỉ… mà…
?或者。。。或者。。。 /huòzhě… huòzhě…/?Hoặc là… hoặc là…
?越。。。越。。。 /yuè… yuè…/?Càng… càng…
?谁。。。谁。。。 /shéi…shéi…/?Người nào… người ấy…
?哪里。。。哪里。。。 /nǎlǐ… nǎlǐ…/?Nơi nào… nơi đấy…

error: Content is protected !!